подростки

Головные боли у детей и подростков: клинические особенности и профилактика

Категория
Автор
Н.Н. Заваденко
Аннотация
В публикации рассматриваются клинические особенности и методы профилактики первичных головных болей у детей и подростков: мигрени и головных болей напряжения. Анализируются модифицируемые и не поддающиеся изменениям триггерные факторы мигрени, обсуждаются методы немедикаментозной и лекарственной профилак­тики головных болей.

Показатели полового развития подростков и юношей, проживающих в г. Кирове

Категория
Автор
Я.Ю. Иллек
Аннотация
Известно, что для объективной оценки уровня по­лового развития подрастающего поколения необхо­димо пользоваться региональными нормативами, раз­работанными на основе результатов массового обсле­дования, так как воздействие местных климато-гео­графических, эндемических, экологических и соци­ально-бытовых факторов существенно влияет на па­раметры полового развития, делая их отличными от указанных показателей у лиц из других регионов. Отсутствие данных, характеризующих уровни поло­вого развития подростков и юношей, проживающих в г.Кирове, послужило основанием для проведения комплексных исследований, направленных на изуче­ние этих показателей.

Характеристика категории «дети группы риска» в психолого-педагогической науке

Категория
Автор
Мураткина Д. Е.
Аннотация
В статье рассматривается понятие «дети группы риска», описываются основные ценностные ориентации этой группы, особенности в развитии подростков, в нее входящих. Отдельное внимание уделяется сложностям психического развития детей-сирот. Показана необходимость осуществления инновационных подходов в деле со­циального воспитания детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей.

Особенности мышления представителей «цифрового поколения»

Категория
Автор
А. А. Грекова
Аннотация
У статті розглядаються зміни формування мислення в умовах цифрового світу, в яких діяльність людини значною мірою опосередковується інформаційними та комп'ютерними технологіями, а також обговорюються деякі наслідки мислячих змін у таких умовах. Мислення вважається розумовим інструментом людини як відкритої системи, що визначає вибір значної / незначної з навколишнього середовища. Виявлені псевдопатопсихологічні явища мислення (PPF), які розглядаються як змінене співвідношення ознак і значень. Наведено дані про поширеність ФПП у молодих людей, які вивчають різні спеціальності вищої освіти. Показано, що мислення респондентів, що належать до «цифрового покоління», суттєво відрізняється від мислення людей, які примушують передцифрову еру.
Підвищення кількості та мінливості ППФ вважається наслідком змін у мисленні, заснованих, зокрема, на системі відбору значних / незначних. Встановлено, що мислення представників до-цифрової ери базується на використанні загальноприйнятої ієрархії антропоцентрично організованих загальних і специфічних характеристик понять і термінів. Ця ієрархія загальних / специфічних ознак з певною мірою конкретного / абстрактного є основою «фільтрації» понять / явищ навколишнього світу, що пояснює її використання у списках діагностичних стандартів клінічної психології та класичних критеріїв. для інтерпретації результатів патопсихологічних методів. Водночас, організація принципового мислення представників цифрового покоління графічно більш корелюється з формою мережі, ніж з ієрархією, з розміщенням у вершинах графа рівномірних загальних / видових характеристик і властивостей. Ця модифікована версія мислення характеризується гнучкістю, обсягом, неоднозначністю, з високою мінливістю міри співвідношення ознак і значень у ступені абстрактності / специфічності. Запропоновано систему оцінювання, згідно з якою респонденти сприймають ознаки як гіперпосилання, над цими знаками будуються нові знаки, на них будуються цінності.

Суицидальное поведение у детей и подростков коренных народов Сибири: клинические факторы риска

Категория
Автор
Н. Б. Семёнова
DOI
10.32878
Аннотация
Показники суїцидальної смертності у вітчизняних дітей і підлітків в Сибіру в багато разів перевищують середні по Російській Федерації. Це вимагає ретельного аналізу соціального явища з метою виявлення його причин. Мета дослідження. Вивчити поширеність психічних розладів у дітей та підлітків корінного населення Сибіру, ​​а саме в Якуті, Евіані, Евенках, Алтаянах, Агіні Бурят і Етіво, використовуючи міжнародно визнані стандарти. Суб'єкти та методи дослідження. Автори розглядали дітей та підлітків у віці від 7 до 15 років, учнів загальноосвітніх шкіл, сільських жителів чотирьох національних регіонів РФ: Республіки Саха (Якутія), Республіки Алтай, Агінського Бурятського району та Республіки Тива. Було два етапи експертизи. На першому етапі 5,208 дітей і студентів (1662 якути, події, евенки, 1044 Алтай, 1797 бурятів, 705 мотивів) пройшли скринінг на психічне здоров'я, яке реалізує запитання М. Ратерина для вчителів (RTQ, B). Другий етап включав більш детальну психологічну оцінку для дітей з негативними оцінками RTQ. Результати Поширеність психічних розладів серед якутів, Єв і Юнець склала 16,3%, Алтай 12,1%, Агит Бурята 7,4%, Тюйвінів 29,2%. У хлопчиків порушення відзначаються в 2-3 рази частіше, ніж дівчаток. У структурі психічних розладів перше місце займають поведінкові розлади, на другому - гіперкінетичні розлади, третє - емоційні розлади. Більше 40% дітей і підлітків з психічними розладами показали комбінаторні форми. Висновки Отримані результати стосуються необхідності розробки медичних заходів, спрямованих на ефективну допомогу дітям та підліткам з проблемами психічного здоров'я.