Открытая научная библиотека Open Science - некоммерческий проект, который призван открыть и упростить доступ к научным работам (статьям, монографиям, материалам конференций и конгрессов...). В нашей библиотеке представлены полные тексты научных статей, докладов конференций, патентов, тезисов докладов и других научных работ, которые можно как прочитать на сайте, так и скачать в формате pdf.

Для удобного поиска, все материалы группированы в категории.

Приглашаем к сотрудничеству исследователей! В нашей библиотеке можно самостоятельно опубликовать материал, предварительно зарегистрировавшись на сайте или прислать нам работу на e-mail: info@ops-hub.org

Ивана Милетич
Чтобы эффективно заместить утраченные ткани зуба, выбираемый реставрационный материал должен обладать характеристиками, схожими со свойствами естественных зубов, а также демонстрировать хороший уровень адгезии, низкую полимеризационную усадку, высокую устойчивость к нагрузкам и антикариогенные свойства. Выбор материала также зависит от клинического случая: следует принимать во внимание возраст пациента, уровень риска развития кариеса у конкретного пациента, эстетические требования, возможность изоляции рабочего поля, функциональные требования к выполняемой реставрации [1] и, наконец, соображения экономической целесообразности.
Лобанова Ю. И.
У статті наведені результати дослідження стилю водіння груп учасників руху з різними соціальними та професійними характеристиками. Стиль водіння жінок-водіїв оцінюється за п'ятьма ознаками: безпека-ризик, планування-імпульсивність, ставлення до засобів безпеки, культура водіння і впевненість у паркуванні. Показано, що стиль водіння жіночих професійних водіїв схожий на стиль професійних водіїв-чоловіків. Було показано, що жінки-водії демонструють велику схильність до дотримання правил дорожнього руху та дорожньої ввічливості, більш уважного до засобів активної та пасивної безпеки. Чоловічі водії більш впевнені у здійсненні парковочних маневрів.
Дудинова Наталья Алексеевна
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «гендер» в отечественной научной парадигме, определены вопросы, которые касаются исследуемого понятия в научных дискурсах.
Б. С. Положий
Суїцидальна поведінка серед неповнолітніх (0-17 років) є найбільш драматичним і водночас одним з найменш вивчених аспектів суїцидології. За даними Державної статистики Росії в 2017 році, кількість завершених самогубств у цій віковій групі населення становила 1,3 випадки на 100 000 (чоловіки - 1,6, жінки - 0,9 на 100 000). Виявлено найбільш відхилених суб'єктів Російської Федерації в умовах суїцидальної ситуації. Серед них Республіка Алтай (Сибірський федеральний округ) займає найвищу позицію. У цьому регіоні показник самогубств серед неповнолітніх досягає 9 на 100 тис., Що в 6,9 рази перевищує середній показник по Росії, у 3,3 рази середній середній рівень сибірського федерального округу і в 1,6 рази серед другого за величиною суїцидального району - Амурської області. У ще більшій мірі це стосується рівня самогубств серед неповнолітніх чоловіків, що дорівнює 14,6 на 100 тис., Що в 9,1 рази перевищує національне. До таких суб'єктів з високим рівнем самогубств серед неповнолітніх належать 4 федеральні округи: Сибірська (Республіка Бурятія, Забайкальський край, Іркутська область), Далекий Схід (Амурська область, Республіка Саха (Якутія), Уральський (Курганська область) ), Поволжя (Удмуртська Республіка), Північно-Західний (Калінінградська область) .Заявка на самогубств серед неповнолітніх у них лежить у межах 3,0-5,6 на 100 тис. Однолітків, що в 2-4 рази перевищує середньоросійський показник. Серед регіонів з найвищими показниками суїциду серед неповнолітніх також найвищим показником серед загального населення є найвищий показник: поширеність самогубств серед неповнолітніх, що проживають у сільській місцевості, дорівнює 2,3 на 100 000, що в 2,9 рази перевищує відповідний показник Цей факт свідчить про значно вищий ризик самогубства серед неповнолітніх, які проживають у селах, а з одного боку - запропоновані програми запобігання суїцидам серед неповнолітніх. d) на єдиних методологічних підходах, що відповідають сучасним науковим ідеям, а з іншого - враховувати соціальні, економічні, етнокультурні характеристики конкретних регіонів та рівень організації медичної допомоги. Особливу профілактичну увагу слід приділяти неповнолітнім, які проживають у сільській місцевості.
Ю. Е. Разводовский
У більшості країн рівень самогубств серед чоловіків значно вищий, ніж у жінок, навіть якщо жінки намагаються частіше вдаватися до самогубства. Гендерний розрив у рівнях самогубств особливо високий у країнах Східної Європи. Цілі: Це дослідження має на меті перевірити гіпотезу про те, що національні відмінності в рівні споживання алкоголю пояснюють розбіжність між Сходом і Заходом у гендерному розриві у рівнях самогубств. Методи: Розраховано співвідношення суїцидів від чоловіків до жінок (середній показник за період з 2010 по 2014 рр. За п'ять років). Порівняння між гендерним розривом у самогубствах було зроблено між західними (n 21) та східними (n 24) європейськими країнами (t-test). Крім того, порівнювалися співвідношення самогубств між чоловіками та жінками та рівень споживання алкоголю на душу населення в країнах Західної та Східної Європи. Результати: Середній гендерний розрив у рівнях самогубств у країнах Західної та Східної Європи становив 3,8 ± 0,32 і 4,9 ± 0,35 відповідно, тоді як середній рівень споживання алкоголю на душу населення становив 1,8 ± 0,18 і 3,1 ± 0,35 відповідно. Результати кореляційного аналізу вказують на статистично значущий зв'язок між вживанням алкоголю на душу населення та гендерним розривом у смертності в Східній Європі (r = 0,58; p = 0,001). Результати також показують, що немає статистично значущого відношення між вживанням алкоголю на душу населення та гендерним розривом у смертності в Західній Європі (r = 0,37; p = 0,08). Висновки: Алкоголь, як видається, відіграє важливу роль у великому гендерному розриві в смертності від самогубств у цьому регіоні.
Л. В. Бертовский
Целью исследования является изучение возможных направлений интеграции наук о криминологии и самоубийстве в признание самоубийства. Материал и методы. Проведен систематический анализ теоретических основ выявления самоубийств в криминалистике. Использовались эмпирические материалы архивов следственных подразделений, а также специальная литература и средства массовой информации. Результаты. Исходя из положений доктрины признания судебных решений, идея создания технологии получения криминальной информации, недоступной для непосредственного восприятия, предлагается путем построения ментальных моделей на основе информации о следах, обнаруженных на сцена. инцидент. Практические примеры демонстрируют сложность определения субъективной стороны суицидального акта с использованием существующих методов уголовно-процессуального познания. Предложена классификация моделей психического самоубийства и тактических комбинаций для распознавания самоубийства. Неизбежные риски и предположения в построении моделей отмечены. Заключение Авторы предложили определить содержание терминов «судебное признание» и «судебное признание самоубийства»; структура теории судебного признания; рекомендации по одной тактической операции по выявлению убийств, самоубийств и несчастных случаев.
А. А. Грекова
У статті розглядаються зміни формування мислення в умовах цифрового світу, в яких діяльність людини значною мірою опосередковується інформаційними та комп'ютерними технологіями, а також обговорюються деякі наслідки мислячих змін у таких умовах. Мислення вважається розумовим інструментом людини як відкритої системи, що визначає вибір значної / незначної з навколишнього середовища. Виявлені псевдопатопсихологічні явища мислення (PPF), які розглядаються як змінене співвідношення ознак і значень. Наведено дані про поширеність ФПП у молодих людей, які вивчають різні спеціальності вищої освіти. Показано, що мислення респондентів, що належать до «цифрового покоління», суттєво відрізняється від мислення людей, які примушують передцифрову еру.
Підвищення кількості та мінливості ППФ вважається наслідком змін у мисленні, заснованих, зокрема, на системі відбору значних / незначних. Встановлено, що мислення представників до-цифрової ери базується на використанні загальноприйнятої ієрархії антропоцентрично організованих загальних і специфічних характеристик понять і термінів. Ця ієрархія загальних / специфічних ознак з певною мірою конкретного / абстрактного є основою «фільтрації» понять / явищ навколишнього світу, що пояснює її використання у списках діагностичних стандартів клінічної психології та класичних критеріїв. для інтерпретації результатів патопсихологічних методів. Водночас, організація принципового мислення представників цифрового покоління графічно більш корелюється з формою мережі, ніж з ієрархією, з розміщенням у вершинах графа рівномірних загальних / видових характеристик і властивостей. Ця модифікована версія мислення характеризується гнучкістю, обсягом, неоднозначністю, з високою мінливістю міри співвідношення ознак і значень у ступені абстрактності / специфічності. Запропоновано систему оцінювання, згідно з якою респонденти сприймають ознаки як гіперпосилання, над цими знаками будуються нові знаки, на них будуються цінності.
Н. Б. Семёнова
Показники суїцидальної смертності у вітчизняних дітей і підлітків в Сибіру в багато разів перевищують середні по Російській Федерації. Це вимагає ретельного аналізу соціального явища з метою виявлення його причин. Мета дослідження. Вивчити поширеність психічних розладів у дітей та підлітків корінного населення Сибіру, ​​а саме в Якуті, Евіані, Евенках, Алтаянах, Агіні Бурят і Етіво, використовуючи міжнародно визнані стандарти. Суб'єкти та методи дослідження. Автори розглядали дітей та підлітків у віці від 7 до 15 років, учнів загальноосвітніх шкіл, сільських жителів чотирьох національних регіонів РФ: Республіки Саха (Якутія), Республіки Алтай, Агінського Бурятського району та Республіки Тива. Було два етапи експертизи. На першому етапі 5,208 дітей і студентів (1662 якути, події, евенки, 1044 Алтай, 1797 бурятів, 705 мотивів) пройшли скринінг на психічне здоров'я, яке реалізує запитання М. Ратерина для вчителів (RTQ, B). Другий етап включав більш детальну психологічну оцінку для дітей з негативними оцінками RTQ. Результати Поширеність психічних розладів серед якутів, Єв і Юнець склала 16,3%, Алтай 12,1%, Агит Бурята 7,4%, Тюйвінів 29,2%. У хлопчиків порушення відзначаються в 2-3 рази частіше, ніж дівчаток. У структурі психічних розладів перше місце займають поведінкові розлади, на другому - гіперкінетичні розлади, третє - емоційні розлади. Більше 40% дітей і підлітків з психічними розладами показали комбінаторні форми. Висновки Отримані результати стосуються необхідності розробки медичних заходів, спрямованих на ефективну допомогу дітям та підліткам з проблемами психічного здоров'я.
И. Е. Старостин
В монографии приведено обобщение результатов экспериментальных исследований общих особенностей динамики реальных физических и химических процессов и приводится единая математическая форма записи динамики этих процессов. Согласно современной неравновесной термодинамике протекание неравновесных процессов обуславливается термодинамическими силами - необходимым и достаточным условием протекания неравновесных процессов. Помимо термодинамических сил эту динамику определяют кинетические свойства системы независимо от последних. Поэтому, в настоящей работе вводится кинетическая матрица неравновесных систем, определяемая кинетическими свойствами системы, позволяющая связать термодинамические силы со скоростями. На основе этой матрицы строится потенциально-потоковый метод описания неравновесных систем. Показывается связь этого метода с другими методами современной неравновесной термодинамики.
Старостин И. Е.
В рамках современной неравновесной термодинамики (макроскопического подхода описания и математического моделирования динамики реальных физико-химических процессов) авторами был разработан потенциально-потоковый метод описания и математического моделирования этих процессов, применимый в общем случае реальных макроскопических физико-химических систем. В соответствии с этим методом описание и математическое моделирование этих процессов заключаются в определении
через потенциалы взаимодействия термодинамических сил, движущих эти процессы, и кинетической матрицы, определяемой кинетическими свойствами рассматриваемой системы, которые, в свою очередь, определяют динамику протекания физико-химических процессов в этой системе под действием термодинамических сил в ней. Зная термодинамические силы и кинетическую матрицу системы, определяются скорости протекания физико-химических процессов в системе, а через эти скорости согласно законам сохранения определяются скорости изменения ее координат состояния. Получается, таким образом,
замкнутая система уравнений физико-химических процессов в системе. Зная потенциалы взаимодействия в системе, кинетические матрицы ее простых подсистем (отдельных процессов, сопряженных между собой и не сопряженных с другими процессами), коэффициенты, входящие в законы сохранения, начальное состояние рассматриваемой системы, внешние потоки в нее, можно получить полную динамику физико-химических процессов в этой системе. Однако в случае сложной физико-химической системы, в которой протекает большое количество физико-химических процессов, размерность системы уравнений этих процессов становится соответствующей. Отсюда возникает проблема автоматизации формирования описанной системы уравнений динамики физико-химических процессов в рассматриваемой системе. В настоящей статье разрабатывается архитектура библиотеки программных типов данных, реализующих заданную пользователем физико-химическую систему на уровне ее расчетной схемы (координат состояния системы, энергетических степеней свободы, физико-химических процессов, в ней протекающих, внешних потоков и взаимосвязи между этими перечисленными компонентами) и алгоритмов задания ссылок в этих типах данных, а также расчета описанных параметров системы.